Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Werk en inkomen

Laatst herzien op 17 november 2016
Trefwoorden:

Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt sinds 1 januari 2015 onder de Participatiewet. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. De Participatiewet vervangt de Wet werk en bijstand, de Wet sociale werkvoorziening en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten.

Hoe kan ik met mijn arbeidsbeperking bij een werkgever aan de slag?
Als arbeidsgehandicapte kunt u begeleiding van uw gemeente krijgen bij het vinden van een baan. Bij voorkeur een baan bij een ‘gewone’ werkgever. De gemeente gaat daarbij uit van uw mogelijkheden. De gemeente kijkt samen met u welke ondersteuning u nodig heeft om een baan te vinden. Bij voorkeur bij een reguliere werkgever. Hierbij gaat de gemeente uit van wat u kunt. Het kan gaan om ‘gewoon’ werk, een baan voor mensen met een beperking of beschut werk. Gemeenten bepalen zelf welke ondersteuning zij bieden. Hun beleid voor de begeleiding van mensen met een arbeidshandicap naar een baan ligt vast in een verordening.

 Website: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/participatiewet
 Website: http://www.uwv.nl/particulieren/arbeidsbeperkt/index.aspx

Lees meer

De gemeente kan zorgen voor:

Aanpassing van uw werkplek
Een werkgever kan een vergoeding krijgen voor aanpassingen aan de werkplek voor werknemers met een arbeidsbeperking.

Jobcoaching
De jobcoach helpt u bij het inwerken. Hij begeleidt u ook op de werkvloer. Als u een uitkering van UWV krijgt, kunt u bij UWV informeren over ondersteuning door een jobcoach. In andere gevallen kunt u contact opnemen met uw gemeente.

Loonkostensubsidie
U heeft recht op het wettelijk minimumloon, of op een salaris volgens de cao van uw werkgever. Ook is het mogelijk dat u pensioen opbouwt over uw loon. Dit hangt af van uw pensioenregeling. Mogelijk bent u minder productief door uw ziekte of handicap. Uw werkgever kan dan loonkostensubsidie krijgen om het verschil te compenseren tussen uw productiviteit (loonwaarde) en het wettelijk minimumloon. Want het loon gaat uit van 100% arbeidsproductiviteit.

Beschut werk
Beschut werk wil zeggen dat u uitgebreide begeleiding en aanpassing van uw werkplek krijgt.

Geen nieuwe plaatsen in sociale werkvoorziening
Sinds 1 januari 2015 kunt u niet meer als nieuwe werknemer terecht in de sociale werkvoorziening (Wsw). Ook niet als u op 31 december 2014 een Wsw-indicatie had. Alleen als u op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband had, kunt u een plaats in de sociale werkvoorziening krijgen. Dit geldt voor mensen met een vast of een tijdelijk contract.

Hoe kom ik in aanmerking voor beschut werk?
Als u beschut werk zoekt, meldt u zich bij uw gemeente. De gemeente beslist op advies van UWV of u een beschutte werkplek krijgt. Beschut werk is voor mensen die alleen in een ‘beschutte’ omgeving onder aangepaste omstandigheden kunnen werken. Als u in aanmerking wilt komen voor een beschutte werkplaats, krijgt u met de volgende stappen te maken: U meldt zich bij uw gemeente. Uw gemeente bepaalt hoe zij u gaat begeleiden naar een baan. Bijvoorbeeld met beschut werk, aanpassing van een werkplek of een jobcoach. Als de gemeente vindt dat beschut werk voor u het beste is, vraagt zij UWV om advies. UWV beoordeelt dan of u in aanmerking komt voor beschut werk. Als UWV positief adviseert, beslist de gemeente dat u beschut werk krijgt. De gemeente biedt u dan een beschutte werkplek aan. Dit kan bij de gemeente zelf, een sw-bedrijf of een andere werkgever.

Wanneer heb ik recht op bijstand?
U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de voorwaarden, niet genoeg inkomen of vermogen heeft om in uw levensonderhoud te voorzien en ook niet in aanmerking komt voor een andere uitkering.

Voorwaarden bijstand
U heeft recht op bijstand als u voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • U woont rechtmatig in Nederland
 • U bent 18 jaar of ouder
 • U heeft niet genoeg inkomen of eigen vermogen om in uw levensonderhoud te voorzien
 • Woont u samen met uw echtgenoot of voert u een gezamenlijke huishouding met iemand? Dan telt het inkomen en het eigen vermogen van deze persoon mee.
 • U kunt geen beroep doen op een andere uitkering.
 • U zit niet in de gevangenis of een huis van bewaring.
 • U doet mee aan activiteiten die uw gemeente u aanbiedt om werk te vinden.

 

Wanneer heb ik recht op Wajong?

U heeft recht op Wajong als u voor uw 18e of tijdens uw studie een ziekte of handicap heeft gekregen, en duurzaam geen arbeidsvermogen heeft. Dit betekent dat u nooit meer kunt werken.

Voorwaarden Wajong-uitkering
U komt in aanmerking voor een Wajong-uitkering als u door een ziekte of handicap nooit meer kunt werken, en als 1 van deze situaties voor u geldt:

 • U heeft op de dag dat u 18 jaar wordt een ziekte of handicap
 • U kreeg na uw 18e en voor de dag dat u 30 jaar werd een ziekte of handicap
 • In het jaar voordat u uw ziekte of handicap kreeg, volgde u minimaal 6 maanden een opleiding


Daarnaast moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • U woont in Nederland
 • U volgt op dit moment geen opleiding
 • U bent minimaal 18 jaar.

  Duur Wajong-uitkering
  U heeft recht op een Wajong-uitkering vanaf uw 18e verjaardag, of vanaf 1 jaar nadat u tijdens uw opleiding een ziekte of handicap kreeg.

  Dit recht eindigt als:
 • U weer kunt werken
 • U in het buitenland gaat wonen
 • U de AOW-leeftijd bereikt
 • U langer dan een maand in detentie zit
 • U zich niet aan de regels houdt