Expertisecentrum Prader-Willi syndroom

Expertisecentrum Prader-Willi syndroom logoExpertisecentrum Prader-Willi syndroom logo en titel

Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van www.expertisecentrumpws.nl. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aanbieden.

Geen garantie op juistheid

Het Huis van begrip spant zich in de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze en naar beste weten samen te stellen, en zo actueel mogelijk te houden. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.
Het Huis van begrip geeft geen medisch advies. Een website als deze biedt alleen algemene informatie en geen informatie die op individuele patiënten van toepassing is. Wanneer u gezondheidsklachten heeft raden wij u te allen tijde aan contact op te nemen met uw huisarts of specialist. De informatie op deze site is in geen enkel geval een vervanging van de informatie die door de arts aan de patiënt wordt verstrekt.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze informatie te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Deze internetsite bevat tevens links naar andere sites die niet van het Huis van begrip zijn. Het Huis van begrip is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet misbruikt. Kopiëren mag mits met bronvermelding. De informatie op deze website mag alleen worden hergebruikt volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het Huis van begrip is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij het Huis van begrip.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van www.expertisecentrumpws.nl op deze pagina.